Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân 2022

Trên thực tế nhiều trường hợp người vay không muốn trả nợ. Trong trường hợp như vậy thì người cho vay có thể khởi kiện lên Toà án để yêu cầu bảo vệ quyền lợi của mình. Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân là một trong những giấy tờ bắt buộc phải có nhưng không phải ai cũng có thể viết đúng theo biểu mẫu quy định. Vậy pháp luật quy định thế nào về mẫu đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân ? Nội dung dưới đây sẽ hữu ích với những người quan tâm đến vấn đề này.

1. MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN ĐÒI NỢ CÁ NHÂN VÀ CÁCH VIẾT

1.1 Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân theo mẫu hiện hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

                    Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………

Người khởi kiện: (3)……………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: (4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………………………………………(nếu có); số fax: …………………………….…….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………………………………………………………………………………………… (nếu có)

Người bị kiện: (5)………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ (6) …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………………………………(nếu có); số fax: …………………………………..….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………………………………………………………………………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7)…………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: (8)………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………………………………..…(nếu có); số fax: ……………………………….………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : ………………………………………………………………………………………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: (10) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ……………………………………………..(nếu có); số fax: ……………………………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..……………………………………………………………………………. (nếu có)

Nội dung khởi kiện: (11)  ……………………………………………………………………………………………………………………..

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(12)…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Người làm chứng (nếu có) (13)…………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: (14) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………………………………….……(nếu có); số fax: …………………………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………………………………………………………………………………………..….…………. (nếu có)

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (15)………………………………………………………………..

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (16) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Người khởi kiện (17)

1.2 Cách viết mẫu đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân

Cach-viet-don-khoi-kien-doi-no-600x600-JPEG
Cách viết mẫu đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân

(1) Ghi địa điểm làm mẫu đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân

     Ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm…….

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết mẫu đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân;

 • Nếu là Toà án nhân dân cấp huyện: ghi rõ huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào

    Ví dụ: Toà án nhân dân thị xã Sơn Tây thuộc thành phố Hà Nội

 • Nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh: ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào

     Ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Ghi đầy đủ họ tên người làm mẫu đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân

 • Đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; 
 • Đối với người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp mẫu đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân.

 • Nếu người làm mẫu đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú;

     Ví dụ: Nguyễn Văn B, cư trú tại thôn X, xã Y, huyện Z, tỉnh W

 • Nếu người làm mẫu đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó

     Ví dụ: Công ty TNHH Lawfully có trụ sở: Số 35 ngõ 293 Phố Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.

(5), (7), (9), (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8), (10), (14) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Trình bày cụ thể nội dung khởi kiện

      Ví dụ:

 • Ngày 24/03/2020 vợ chồng ông Nguyễn Văn B và bà Nguyễn Thị A có vay tôi số tiền 120.000.000 VNĐ (một trăm hai mươi triệu Việt Nam đồng). Hai bên có ký giấy ghi nợ với nội dung:
 • Thời hạn vay là 12 tháng từ ngày 24/3/2020 đến ngày 24/3/2021
 • Lãi suất 0.3%/tháng
 • Chúng tôi thoả thuận ông bà Nguyễn Văn B và Nguyễn Thị A sẽ có trách nhiệm trả tất cả khoản nợ gốc và lãi vào ngày 24/3/2021
 • Tuy nhiên khi đến hạn trả ông bà Nguyễn Văn B và Nguyễn Thị A đã khất nợ, không trả cả gốc lẫn lãi. Sau khi nhiều lần bị tôi thúc giục thì họ trốn tránh không gặp mặt cũng không nghe điện thoại của tôi.
 • Chúng tôi không gia hạn hợp đồng

(12) Trình bày cụ thể yêu cầu đối với Toà án: Nay tôi viết đơn này mong Toà buộc ông bà Nguyễn Văn B và Nguyễn Thị A trả đầy đủ khoản nợ gốc là 120.000.000 VNĐ và lãi như đã thoả thuận cho tôi.

(12) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện đòi nợ gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự

     Ví dụ:

 1. Bản sao Căn cước công dân có công chứng;
 2. Giấy ghi nợ

(13) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án.

(14) Người khởi kiện ký hoặc điểm chỉ của đó; Trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện.

      Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp. Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự.

download: mẫu đơn khởi kiện đòi nợ

2. HỒ SƠ KHI LÀM MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN ĐÒI NỢ CÁ NHÂN

Ho-so-lam-don-khoi-kien-doi-no-880x880-JPEG
Hồ sơ làm đơn khởi kiện đòi nợ

2.1 Các giấy tờ cần có khi chuẩn bị hồ sơ có mẫu đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân

 • Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân
 • Bản sao Căn cước công dân, sổ hộ khẩu có công chứng
 • Giấy ghi nợ/Hợp đồng vay nợ
 • Các tài liệu chứng cứ khác…

2.2 Một số lưu ý về Giấy ghi nợ/Hợp đồng vay nợ khi chuẩn bị hồ sơ có mẫu đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân

Mot-so-luu-y-ve-giay-ghi-no-hop-dong-cho-vay-khi-lam-ho-so-co-mau-don-khoi-kien-doi-no-ca-nhan-900x600-JPG
Một số lưu ý về giấy ghi nợ/ hợp đồng cho vay khi làm hồ sơ có mẫu đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân

Điều 463BLDS chỉ quy định “Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định”. Theo đó, không có điều luật nào quy định về hình thức của hợp đồng vay tài sản.

Do đó hợp đồng vay tài sản có thể bằng văn bản, lời nói hoặc hành vi miễn là đáp ứng các điều kiện về điều kiện có hiệu lực của một giao dịch dân sự theo điều 117 BLDS.

Tuy nhiên rõ ràng việc chứng minh sự kiện vay nợ sẽ khó khăn hơn nếu như hợp đồng vay nợ không phải bằng văn bản. Do đó khi xác lập các giao dịch này, nên lập văn bản hoặc giữ chứng cứ khác như tin nhắn, email trao đổi…

3. THỦ TỤC NỘP ĐƠN KHỞI KIỆN ĐÒI NỢ

Thủ tục nộp mẫu đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân cũng tuân theo quy định chung về khởi kiện dân sự trong BLTTDS 2015 và các văn bản hướng dẫn, theo đó gồm các bước sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Đây là bước bắt buộc để khởi kiện đòi nợ để việc khởi kiện diễn ra thuận lợi và nhanh chóng, tránh phải chỉnh sửa, bồ sung hồ sơ. Hồ sơ gồm các tài liệu như ở mục 2;
 • Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tòa án có thẩm quyền. Có thể nộp trực tiếp tại Tòa hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính theo khoản 1 Điều 190 BLTTDS. Ngoài ra cũng có thể gửi trực tuyến thông qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án căn cứ khoản 1 Điều 16 Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP.
 • Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ Tòa án sẽ xem xét. Nếu hồ sơ được thụ lí, người khởi kiện đến nộp tiền tạm ứng án phí. Sau đó Chánh án phân công Thẩm phán giải quyết vụ án. Giai đoạn chuẩn bị xét xử, Tòa sẽ tiến hành lập hồ sơ vụ án, thu thập chứng cứ, hòa giải…… Giai đoạn này sẽ mất khoảng 04 tháng. Nếu có tình tiết bất khả kháng, trở ngại khách quan thì có thể gia hạn nhưng không quá 02 tháng.
 • Bước 4: Giai đoạn xét xử.

Trên đây là phần tư vấn của đội ngũ chuyên viên công ty Luật Lawfully về mẫu đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân. Nếu như quý bạn đọc còn vướng mắc gì vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật sư để được tư vấn cụ thể. Khách hàng cũng có thể liên hệ tư vấn pháp luật qua zalo để được hỗ trợ. Cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm!

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết này

Viết một bình luận